• 1
  • 2
  • 3

دانلود فایل های مورد نیاز

ابتدا Apache2 را از آدرس زیر دانلود کنید

http://httpd.apache.org/download.cgi

Apache 2 Windows Binary (MSI installer)

توجه : فایلی را دانلود کنید که به( win32-x86-no_ssl.msi ) ختم می شود.

 

سپس به آدرس زیر رفته و بسته PHP5 را دریافت کنید.

http://www.php.net/downloads.php

توجه داشته باشید که پسوند فایلی که دریافت می کنید zip باشد (برنامه Installer را دانلود نکنید).

 

نصب وب سرور آپاچی

برای نصب وب سرور آپاچی کافی است برنامه Installer  را اجرا کنیم. فرض کنیم وب سرور را در آدرس زیر نصب کرده ایم.

C:\Program Files\Apache Group\Apache2

بعد از نصب وب سرور برای مطمئن شدن از درستی آن جستجوگر اینترنت خود را اجرا کرده و در قسمت آدرس این عبارت را بنویسید  /http://localhost

شما باید صفحه پیش فرض آپاچی به زبان انگلیسی را ببینید.

در صورتی که این صفحه را مشاهده نکردید به این قسمت  Start > All Programs > Apache رفته و وب سرور آپاچی را بسته و سپس دوباره اجرا کنید.(یا بر روی آیکون آپاچی که در کنار ساعت ویندوز ظاهر شده کلیک کرده و این عملیات را از این قسمت انجام دهید)

حال به آدرس زیر رفته و فایل  httpd.conf را در یک ویرایشگر متن مثلا Notepad به صورتی که توضیح داده خواهد شد ویرایش کنید.

C:\Program files\Apache group\Apache2\conf\httpd.conf

 

عبارت DocumentRoot را در خط 288 پیدا کرده و مقدار مقابل آن را به صورت زیر اصلاح کنید:

 

DocumentRoot "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs"

 

عبارت( This should be changed to whatever you set DocumentRoot to) در خط 253 را پیدا کرده و در مقابل کلمه Directory که در خط بعد از آن آمده دوباره همان آدرسی را که در خط 288 وارد کردید تغییر دهید به صورت زیر :

<Directory "D:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs">

این فایل را روی فایل قبلی ذخیره کرده و وب سرور آپاچی را دوباره راه اندازی کنید.

 

نصب PHP5

ابتدا فایلی را که از سایت php.net دانلود کردید را در مسیر( C:\  unzip ( کنید.

وب سرور آپاچی را shut down کرده و سپس فایل httpd.conf  را با یک ویرایشگر متن باز کرده و دو خط زیر را به آن اضافه کنید.

LoadModule php5_module C:/php/php5apache2.dll /
AddType application/x-httpd-php .php

می توانید این دو خط را درانتهای قسمت LoadModule  ها اضافه کنید. (خط 175)

با این عمل ما بین وب سرور و PHP ارتباط برقرار می کنیم.

 

حالا فایل "php.ini-dist"  را که در شاخه c:\php وجود دارد را در مسیر

C:/Program Files/Apache Group/Apache2 کپی کرده و نام آن را به php.ini  تغییر دهید.

فایل php.ini را باز کرده و عبارت register_globals  را پیدا کنید.در صورتی که مقدار مقابل آن off است این مقدار را به on  تغییر دهید.

توجه : در صورتی که این مقدار off  باشد با اشکال عدم شناسایی متغییر های سراسری مواجه خواهید شد.

حال لازم است از شاخه c:\php\ext تعدادی از فایل های dll  را به همان مسیری که فایل "php.ini-dist" را کپی کردیم انتقال دهیم.

fdftk.dll / fribidi.dll / gds32.dll / libeay32.dll / libmash.dll / libmysql.dll / libmysqli.dll / msql.dll  ntwdblib.dll / php5apache2.dll / php5apache.dll / php5apache_hooks.dll / php5isapi.dll  php5nsapi.dll / php5ts.dll / phpmsql.dll / phpmssql.dll / phpmysql.dll / phpmysqli.dll  ssleay32.dll / yas.dll

 

توجه : برای راحتی کار می توانیم همه فایل های dll را کپی کنید.

 

در این مرحله لازم است مسیر PHP را برای ویندوز هم معرفی کنیم برای این منظور به مسیر زیر بروید.

Control Panel > System > Advanced tab و سپس به قسمت "Environment variables" رفته و در محلی که System variables ها تعریف می شوند روی کلمه Path  دوبار کلیک کرده و در انتهای خط عبارت زیر که همان مسیر PHP می باشد را وارد کنید.(به تصویر های 1و2 نگاه کنید)

;C:\php 

تصویر1

  

تصویر2

وب سرور آپاچی را دوباره راه اندازی کنید .

برای تست PHP عبارت 

<? phpinfo();?>

 را در یک فایل متنی نوشته و آن را با نام  php5_info.php  در آدرس

C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs/php5_info.php ذخیره کنید .

سپس به آدرس http://localhost/php5_info.php بروید . در صورتی که صفحه ای شامل تمامی اطلاعات مربوط به PHP را مشاهده کردید عملیات نصب با موفقیت انجام گرفته است.

برای اجرا کردن اسکریپت های PHP لازم است فایل ها را به شاخه httpdocs انتقال دهیم و این شاخه معادل همان localhost خواهد بود.

به عنوان مثال اگر بخواهیم فایلی با نام First.php را اجرا کنیم باید به آدرس http://localhost/First.php  برویم .

توجه کنید که تمام شاخه هایی که در مسیر httpdocs ایجاد می شود هم از طریق آدرس localhost/Directory قابل دسترسی می باشند.

در صورتی که در عملیات نصب با مشکل مواجه شدید به آدرس زیر مراجعه کنید . تعدادی از اشکالات احتمالی و راه حل آن در این قسمت بررسی شده است.

بررسی بعضی اشکالات احتمالی :

Open up C:/Program Files/Apache Group/Apache2/php.ini. First, stop Apache
On line 276, you may change:

error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT
to
error_reporting = E_ALL

Which should be fine as a test server, remember this is a test server running under Windows as such it HAS NEVER BEEN INTENDED TO BE USED AS A PRODUCTION SERVER!
You may also change line 288:

display_startup_errors = Off
to
display_startup_errors = On

On line 351, you may possibly uncomment
";arg_separator.output = "&amp;"

On line 378...

register_long_arrays = On
to
register_long_arrays = Off

After saving restart Apache. Run again your php5_info.php script and check that your changes are showing up as intended

Next: Let’s play with Extensions, there are a bunch of extensions that you will on your own explore however setting the SQL extension is a must!

Now, open your php.ini. On line 447 you should read: user_dir ="c:php" and below leave extension_dir = "./" as is.

Go to line 579 and uncomment:

extension=php_msql.dll
extension=php_mysql.dll

Save and give it a try
If it does not work try:

extension_dir = "C:PHPext"[fixed]

Save and try again!
As I mentioned all the DLLs should be in PHP dir or in the [fixed]PHP/ext dir.
If some are missing then unzip the PECL libraries zip file and pick your choices :)

Go to line 880 and enter

session.save_path = "C:Program FilesApache GroupApache2htdocstmp"

Do not forget to create the tmp dir.

From then you should have a working PHP

نویسنده : امیر جبلی

amir.jebelli+at+gmail+com

منابع :

http://www.webmasterstop.com

Mailing list of http://www.php.net