• 1
  • 2
  • 3

عنوان نشریه فصلنامه دامپزشكي (پژوهش و سازندگي) - دوره24, شماره4 (پياپي 89)
نویسندگان افخم نيا محمدرضا, نوري محمد, کريمي غلامرضا, بناني منصور, قديري ابيانه محمد
چکیده در اين بررسي از يک صد قطعه جوجه گوشتي و تخم گذار با سنين مختلف (14 تا 16 روزه) که به بيماري تنفسي و يا گامبور و همراه با علائم اسهال مبتلا و تلف شده بودند در کلينيک طيور در تبريز نمونه برداري انجام شد. نمونه هاي فوق از ترشحات ناي، شش ها و محتويات روده و مخاط سکوم و کلواک تهيه و از نظر وجود اووسيست کريپتوسپوريديوم بررسي شدند. سپس رنگ آميزي لام ها به روش زيل نيلسون اصلاح شده هنريکس انجام گرديد. طي اين مطالعه آلودگي دستگاه گوارش (کلواک) 5 درصد و در دستگاه تنفسي طيور مورد آزمايش آلودگي به کريپتوسپوريديوم مشاهده نشد.
کلید واژه کريپتوسپوريديوم، اووسيست، طيور، تبريز
فایل مقاله گزارش کريپتوسپوريديوز در مرغداري هاي صنعتي تبريز