• 1
  • 2
  • 3

عنوان نشریه فصلنامه ميكروب شناسي مواد غذايي - دوره1, شماره1
نویسندگان معتمدي حسين, تاج بخش امير
چکیده اين تحقيق به منظور جداسازي و شناسايي باکتري هايي که قادر به تحمل شرايط پاستوريزاسيون آب پرتقال هستند، انجام شد. در اين بررسي، 16 نمونه آب پرتقال تهيه و در شرايط استريل مورد مطالعه قرار گرفتند. مقدار 0.5 ميلي ليتر از نمونه در محيط اورنج سرم آگار، تلقيح و در دماي 43 درجه سانتي گراد گرم خانه گذاري گرديد و سويه ها با استفاده از آزمون هاي بيوشيميايي شناسايي شدند. نتايج نشان داد که از 16 نمونه آب پرتقال، 2 نمونه آلوده به باکتري بودند. باکتري جدا شده از اين نمونه ها قادر به رشد در دماي 50 درجه سانتي گراد و تشکيل کيست در محيط اورنج سرم آگار بود. اين جدايه پس از شناسايي با استفاده از آزمون هاي سيستم طبقه بندي لينه، گونه Bacillus licheniformis تشخيص داده شد. باکتري مذکور علي رغم بيماري زا نبودن، ممکن است در شناسايي اوليه با باسيل هاي موجود در آب ميوه که عامل فساد هستند اشتباه گرفته شود، لذا بايد آزمون هاي متمايز کننده اي را براي جداسازي آن از آليسايکلوياسلوس ها انجام داد تا آب ميوه توليدي به اشتباه آلوده گزارش نشود. به علاوه جداسازي اين باکتري نشان دهنده نامناسب بودن شرايط اعمال شده براي از بين بردن باکتري هاي موجود در آب ميوه است و ممکن است امکان رشد باکتري هاي عامل فساد آب ميوه نيز فراهم شود.
کلید واژه فساد ميکروبي، آب ميوه، Bacillus licheniformis
فایل مقاله گزارش آلودگي آب پرتقال پاستوريزه به باکتري Bacillus licheniformis