• 1
  • 2
  • 3

عنوان نشریه فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست - دوره17, شماره3 (مسلسل 66)
نویسندگان هدايتي آق مشهدي امير, جعفري حميدرضا, مهردادي ناصر, فهمي هدايت, فرشچي پروين, زاهدي سمانه
چکیده زمينه و هدف: حوضه آبريز خزر يکي از شش حوضه اصلي کشور است که به دليل رشد و توسعه فعاليت هاي انساني طي دهه هاي گذشته ناشي از توسعه برنامه هاي آمايش سرزمين موجب تغييرات شديد پوشش زمين در اين حوضه شده است که اين موضوع خود موجب ايجاد تاثيرات نامطلوبي بر روي منابع آب در اين حوضه شده است . روش بررسي: در اين مقاله براي بررسي تاثير آمايش سرزمين بر روي منابع آب در قالب تغييرات پوشش زمين، ابتدا به بررسي تغييرات پوشش زمين در زير حوضه هاي خزري مي پردازيم و در مرحله بعد عوامل فشار بر منابع آب توسط روش FANP امتيازدهي، در نرم افزار IDRISI نقشه سازي و در نرم Arc GIS روي هم اندازي شده و وضعيت مديريت منابع آب در هر زير حوضه خزري مشخص مي شود. در نهايت و توسط نرم افزار Excel رگرسيون و ارتباط بين تغييرات پوشش زمين ناشي از آمايش سرزمين و مديريت منابع آب در حوضه خزر مشخص خواهد شد . يافته ها: نتايج نشان مي دهد که در فاصله بين سال هاي 2001 تا 2012، زيرحوضه تالش با 28.91 درصد بيشترين و زيرحوضه سفيدرود با 8.18 درصد کمترين ميزان تغييرات را در بين زيرحوضه هاي خزري داشتند. هم چنين امتيازدهي نهايي مديريت منابع آب در زيرحوضه هاي خزري نشان مي دهد که زيرحوضه ارس با 0.499617 امتياز بيشترين و زيرحوضه هراز قره سو با 0.158627 امتياز کمترين امتياز را به خود اختصاص داده است. از طرفي نتايج تعيين وابستگي تغييرات پوشش زمين ناشي از آمايش سرزمين و مديريت منابع آب در زيرحوضه هاي خزري مشخص مي کند که R-Squerd اين وابستگي برابر با 0.645 مي باشد که نشان از وابستگي نسبتا بالايي در اين زمينه است .
کلید واژه آمايش سرزمين، تغييرات پوشش زمين، مديريت منابع آب، حوضه خزر
فایل مقاله آمايش سرزمين و مديريت منابع آب؛ آمايش منابع به جاي آمايش فعاليت ها مطالعه موردي حوضه آبريز خزر