• 1
  • 2
  • 3

عنوان نشریه فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست - دوره14, شماره3 (مسلسل 54)
نویسندگان شرقي علي, قنبران عبدالحميد
چکیده امروزه علوم نظري بر شيوه هاي تحليل علوم تجربي استوار است. در حقيقت، علوم برخاسته از قوانين طبيعت، همچون فيزيك، زيست شناسي و ... مبناي علوم و هنرهايي مانند معماري شده اند. بسياري از معماران جديد، بخصوص پيروان ديدگاه هايي همچون آشوب و فراكتال، از علوم تجربي و طبيعي استنتاج معماري مي كنند، لذا بايد واسطه هايي پيدا كرد تا جزئيات علوم تجربي را كلي كنند و كليات را در جزئيات معماري بياورند. براي يافتن اين واسطه ها بايد سير از جزء به كل و از كليات به جزئيات در معماري انجام شود. نتايج طبيعت نبايد مستقيما در معماري طرح شود، بلكه در معماري بايد به برداشت هايي كلي از علوم و قوانين طبيعت ارجاع كرد. فرايند از جزء به كل و از كل به جزء در خلق معماري، اگر با اصول بر گرفته از آموزه هاي طبيعت توام باشد، نتايج پايداري را در محصولات معماري به وجود خواهد آورد كه در اين مقاله به پژوهش در باب آن ها پرداخته شده است . شناخت ديدگاه هاي ديني، عرفاني، فلسفي و كاربردي نسبت به طبيعت مبتداي تحقيق در اين مقاله است و با جستجوي رازها و اصول ماندگاري پديده هاي طبيعت، سعي در عرضه اصول ماندگار آن كه منجر به پايداري در توليدات معماري مي گردد، شده است تا اين مهم حتي الامكان به آموزش پايدار در معماري منتج گردد .
کلید واژه آموزه هاي طبيعت، فيزيك در طبيعت، آموزش معماري، آموزش پايدار
فایل مقاله آموزه هايي از طبيعت در طراحي معماري