• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله Medical Image Registration Based on Similarity Measure and Feature Extraction

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

Sabalan Daneshvar, Hassan Ghassemian

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

340 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com