• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله Neonatal Brain Probabilistic Atlas: Design and Implementation

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

Hamid Abrishami Moghadam Reinhard Grebe Kamran Kazemi

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

1180 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com