• 1
  • 2
  • 3

قايق خورشيدي اولين قايق مسافري است كه با نيروي باد و خورشيد كار مي‌ كند و استفاده تجاري دارد. اين قايق كه توانايي حمل 100 مسافر را دارد، براي اولين بار در بندر سيدني به كار گرفته شد. در قسمت عرشه سلول ‌هاي خورشيدي جهت استفاده از انژري خورشيدي تعبيه شده است. همچنين بر قسمت بالك‌ هاي قايق نيز اين نوع سلول‌ ها به كار گرفته شده‌ اند كه قابليت كارايي در حالت برافراشته را داراست. براي مواقع اضطراري نيز يك باطري جهت ذخيره نيرو و يك موتور گازي تعبيه شده است. اين قايق 69 فوتي قادر است در حالت (نيروي بادي- خورشيدي) به سرعت 15 گره دريايي برسد.

قابليت منحصر به فرد اين قايق خورشيدي چرخان بودن بالك‌هاي خورشيدي آن است. اين بالك‌ هاي خورشيدي همانند بال ‌هاي پرنده به قسمت بدنه متصل شده كه قادر به حركت چند صفحه‌ اي جهت تطبيق با وضعيت‌ هاي جوي مختلف است. اين بالك‌ ها قادرند از وضعيت خوابيده (صفر درصد) تا كاملا‌ً برافراشته (100 درصد) حركت كنند تا بتواند با تغيير موقعيت مركز جرمي اين قايق، آن را در مقابل بادهاي برخوردي به سطح شناوري قابل كنترل كنند. به عنوان مثال در هنگام طوفان موقعيت بالك ‌ها به حالت صفر درصد، خوابيده مي‌ رود. قايق خورشيدي، آرزوي كودكي دكتر رابرت دِين، يك دكتر استراليايي بود، كه در سال 1996 در مسابقات ساليانه تكنولوژي پيشرفته دريايي در گانبرا شركت كرد. مشاهده اين مسابقات در ذهن وي جرقه‌ اي ايجاد كرد، تا اين‌كه توانست دوازده ماه پس از آن مسابقات، با يک مدل آزمايشي به نام مارژوري k با 40 تيم داخلي و خارجي به رقابت بپردازد و موفقيت را از بين آنها کسب کند. اين قايق در حالت بادي به سرعت 6گره دريايي رسيد، در حالي که باطري ها در حال ذخيره انرژي خورشيدي بودند. وقتي اين توان به موتور داده شد، مارژوري k توانست به سرعت 15-12 گره دريايي برسد. پس از آن دکتر دين با تشکيل تيمي بر آن شد تا بتواند استفاده از اين قايق را به مرحله تجاري برساند. اين قايق در سال 1999 توانست جايزه ي طلاي ابتکارات آسيايي را کسب کند. اين طرح برنده ي 1 ميليون دلاري دولت استراليا جهت اعطاي کمک شد. اين قايق خورشيدي مزاياي هم براي مسافران و هم براي محيط پيرامون در بر دارد. تحت هر شرايطي اين قايق خورشيدي کمترين ميزان صدا، آلودگي هوا، ارتعاشات گازهاي گل خانه اي را توليد مي کند و هيچ آلودگي آبي ندارد. گروه دکتر دين اعتقاد دارد که بتواند اين طرح را جهت استفاده در موقعيت هاي حساس جوي تعميم دهد.