• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله:

بررسی وضعیت شبكه حمل ونقل در زمان وقوع سانحه از دیدگاه مدیریت سوانح

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

183.99 كیلوبایت

بررسی وضعیت شبكه حمل ونقل در زمان وقوع سانحه از دیدگاه مدیریت سوانح

نویسنده‌گان:

[ محمود احمدی نژاد ] - استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
[
افشین شریعت مهیمنی ] - استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
[
علیرضا افخمی فینی ] - دانشجوی كارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت

خلاصه مقاله:

یكی از مهمترین مسائل قابل مطرح در عرصه برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل، مـسئله سوانح و ایمنی می باشد . از آنجا كه حمل و نقل زمینی غیر ریلی (جاده ای درون شهری ) بخش عمده ای از س ف ره ا را پوشش می دهد، ارتقاء ایمنی در این مـسیرها دارای اهمیـت بسزایی می باشد . یكی از پیامدهای نقصان ایمنی، تصادفات است . قابل توجـه اسـت كـه خسارات جانی تنها یك بخش از آسیبهای تصادفات بشمار مـی آینـد . خـسارتهای مـالی، روحی، روانی و تاخیرات طولانی مدت از دیگر پیامدهای تصادفات محسوب می شـوند، كه تقر یبا ً گر یبان گ ی ر همه كشوره ا ی جهان م ی باشد . در كشورما ن ی ز سـالانه تـصادفات عدیده ای به علت عدم توجه لازم به مسئله ایمنی متحمل می شود، ولی همچنان به بحـث حوادث در قالب یك پروسه كامل پرداخته نمی شودو هنوز یك رویكرد مدیریت جـامع و كامل بوجود نیامده است . كاهش آثار حوادث تأثیر بسزایی در كاهش تبعات تـصادف دارد . مدیریت ایمنی و مدیریت سـانحه (incident management system) در كـاهش آثـار حوادث قبل و پس از حوادث دارای اهمیت است . مدیریت سانحه كه به مـدیریت پـس از وقوع حادثه بر می گردد، صرفا ً به ارس ال اورژانس محدود نمی شود . در زمـان بـروز
سانحه بر حسب ابعاد آن سازمانهای مختلفی در صحنه حاضر مـی شـوند، سـازماندهی فعالیتهای این ارگانها به صورت همزمان در یك مكان مشترك با منتهای دقـت و حـداكثر سرعت نیازمند یك ساز و كار مدیریتی خاص می باشد . فقـدان ایـن نـوع مـدیریت د ر وضعیت كنونی مشكلات و خسارات گسترده به همراه داشته است . در این مقاله با توجه به وضعیت فعلی كشور در رابطه با اقدامات بعد از بروز سانحه به لزوم بكارگیری مـدیریت سوانح در ارتقاء بهره ور ی از شبك ة حمل ونقل و ارائه پیـشنهاداتی در جهـت بهبـود عملكرد اقدامات بعد از سانحه پرداخته می شود .


كلمات كلیدی:

شبكه حمل و نقل - سوانح - مدیریت سوانح

دریافت کل مقاله به صورت PDF