• 1
  • 2
  • 3

عنوان نشریه دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد - دوره15, شماره5
نویسندگان حيدري مريم, حاجي غلامي علي
چکیده زمينه و هدف: لوسمي حاد لنفوئيدي (ALL) يك سرطان بدخيم است و همراهي آن با افزايش ائوزينوفيل ها بسيار نادر رخ مي دهد. در اين مطالعه يك مورد لوسمي حاد لنفوئيدي با تظاهرات افزايش شديد ائوزينوفيل ها گزارش مي گردد . گزارش مورد: در اين گزارش يك پسر 18 ساله مبتلا به ALL همراه با افزايش شديد ائوزينوفيل ها، خستگي، تب خفيف، تپش قلب، ضعف دوره اي و اريترودرمي منتشر معرفي و در معاينات اوليه تنها طحال بزرگ مشاهده شد. در شمارش سلول هاي خون محيطي، تعداد گلبول هاي سفيد 50000 گزارش شد كه 60% آن را ائوزينوفيل ها تشكيل مي دادند. ميزان هموگلوبين و پلاكت طبيعي بود. در آزمايش مغز استخوان، افزايش سلولاريتي به همراه افزايش تعداد ائوزينوفيل ها و لنفوبلاست ها نشان داده شد. آزمايش فلوسيتومتري بر روي سلول هاي خون محيطي و مغز استخوان حاكي از تشخيص لوسمي پيش ساز لنفوئيد B بود. بيمار تحت درمان با رژيم دارويي CVAD با دوز بالا قرار گرفت كه پاسخ نداد و بنابراين تحت درمان با رژيم دارويي FLANG قرار گرفت كه منجر به بهبودي بيماري وي گرديد. در نهايت بيمار براي پيوند آلوژن مغز استخوان ارجاع شد . نتيجه گيري: با توجه به گزارش حاضر توصيه مي شود در بيماران با افزايش شديد ائوزينوفيل ها به بيماري ALL نيز توجه شود و اقدامات لازم و به موقع در تشخيص بيماري به عمل آيد .
کلید واژه ائوزينوفيل، سرطان خون، لوسمي حاد لنفوئيدي
فایل مقاله گزارش موردي گزارش يك مورد لوسمي حاد لنفوئيدي با تظاهرات افزايش شديد ائوزينوفيل ها