• 1
  • 2
  • 3

  • عمران
  • بازدید: 5289

چکیده مقالات گرایش سازه – زلزله

ششمین کنفرانس دانشجویی عمران

10-13 آبان 1378 دانشگاه فردوسی مشهد

تحلیل ارتعاش آزاد پوسته ها به روش اجزای محدود

کامبیز اسداله زاده فتحی،دانشحوی کارشناسی ارشد سازه

دانشگاه فردوسی مشهد

در این مقاله در باره تحلیل ارتعاش آزاد نامیرای پوسته های عمومی با استفاده از جزء محدود انحنادارد لاگرانژی ویژه سازی شده ، بدون چشم پوشی از تغییر شکل های برشی و انحنا با استفاده از ماتریس جرم سازگا سخن به میان آمده است .

جزء پوسته ای مورد نظر دارای نه گره و 45 درجه ی آزادی (سه انتقال و دو دوران در هر گره ) و قابل استفاده برای پوسته های نازک و شخیم می باشد .دقت و کارایی جزء پیشنهادی با مثالهای بررسی شده است و نتیج حاصل با دیگر روشهای عددی و تحلیلی مقایسه شده است.

نتایج حاصل نشان می دهد که این روش با تعداد نسبتا کمی از اجزاء به نتایج خوبی می رسد.