• 1
  • 2
  • 3

  • عمران
  • بازدید: 4734

چکیده مقالات گرایش سازه – زلزله

ششمین کنفرانس دانشجویی عمران

10-13 آبان 1378 دانشگاه فردوسی مشهد

مقاطع مرکب بتنی با روکش فولادی تحت اثر بار محوری

قربان فروغی ،سید محسن ترابی ،دانشجویان رشته عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

استفاده روز افزون از بتن  به همراه فولاد در اجرای سازه ها باعث ارائه اشکال مختلفی از ترکیب این دو ماده سازگار در باربری شده است.

آن چه در این مقاله بررسی گردیده است تاثیر احاطه شدن یک هسته بتنی توسط یک غشای فولادی در میزان باربری و تغییر شکل نهایی آن است. رفتار این گونه ستونهارا می توان با تحلیل غیرخطی و به روش اجزای محدود تعیین کرد .

در این مقاله مقایسه ای میان روش تئوری با نتایج آزمایش بر روی نمونه های خردشده در آزمایشگاه ارائه گردیده است که میزان دقت بین روش تحلیل مدلهای مناسب بررسی گردیده است.