• 1
  • 2
  • 3

  • عمران
  • بازدید: 6425

<< تحليل غير خطي تيرهاي خميده به روش اجزاء محدود >>

نويسنده‌گان:
سيد افشين محبي نوذر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان-دانشجوي كارشناسي ارشد عمران.سازه
حمزه دهقاني - دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان-دانشجوي كارشناسي ارشد عمران.سازه


سرفصل مربوط:
سال انتشار: 1383
نوع ارايه: شفاهي
محل انتشار: يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران
زبان مقاله: فارسي
تعداد صفحات: 15


خلاصه مقاله:

در اين مقاله با استفاده از روش اجزاء محدود, فرمول بندي جهت تحليل غير خطي هندسي تيرهاي خميده ارائه شده است در فرمول بندي اجزاء محدود تابع شكل براي انحناء بجاي تغيير مكانها معرفي شده است المان تيرخميده با قوسي از دايره معادل سازي شده و روابط كرنش- تغييرمكان غير خطي در دس تگاه مختصات قطبي نوشته شده است با در دست داشتن روابط تنش- كرنش و معادلات تعادل، روابط كرن ش-انحناء حاصل گرديده، كه با جانشيني روابط فوق در روابط كرنش- تغييرمكان معادلات ديفرانسيلي كه مقادير تغييرمكان را برحسب انحناء بيان ميدار د بدست آمد ه است با در دست داشتن سه انحناء گرهي تابع شكلي از درجه دوم براي انحناء تعريف شده و با استفاده از آن مقادير تغييرشكلها برحسب انحناهاي گرهي بيان گرديده است، به دنبال آن ماتريس انتقالي ارائه شده، كه انحناء گرهي را با تغييرشكلهاي گرهي مرتبط مي ساز د. سپس انرژي كل المان خميده بصورت تابعي از انحناء بيان و با كمينه سازي آن رابطه نير و- تغييرشكل حاصل شده است از آنجا كه روش فوق قادر به منظور نمودن تغيير شكلهاي بزرگ، و همچنين تاثيرات نيروهاي غشائي و شعاعي در سختي عضو مي باشد، ديگر رابطه نير و-تغييرشكل خطي نمي باشد، بدين سبب روش تكرار نيوتن- رافسون جهت همگرايي جواب اختيار شده، و الگوريتمي بر اين اساس ارائه گرديده است با مطالعه چند مثال عددي و مقايسه نتايج بدست آمده با ساير مراجع نشان داده شده است كه روش مذكور از دقت، سرعت و كارايي كافي برخوردار است

دریافت مقاله به صورت pdf

<< تحليل غير خطي تيرهاي خميده به روش اجزاء محدود >>