• 1
  • 2
  • 3

  • عمران
  • بازدید: 6620

استفاده بهينه از كيسونها در سازه هاي دريايي

نويسنده:
عليرضا محمدي - دانشگاه هرمزگان-دانشجوي كارشناسي ارشدمهندسي عمران-سازه هاي دريايي


سرفصل مربوط:
سال انتشار: 1383
نوع ارايه: شفاهي
محل انتشار: يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران
زبان مقاله: فارسي
حجم فايل: 465.34 كيلوبايت
ا[ تعداد صفحات: 12


خلاصه مقاله:

امروزه در مفهوم مهندسي كيسون عبارت است از صندوقهاي حجيم بتني كه در حوضچه هاي خشك , بطور پيش ساخته تهيه شده ودر آب دريا غرق و در كناريكديگر قرارداده مي شوند. كاربرد كيسون دراحداث يك سازه دريايي بويژه تلفيقي كه نقش اسكله و موج شكن را تؤاما"دارا باشد؛ مدنظر مي باشد چراكه از يك طرف سمت حوضچه و بصورت اسكله جهت پهلوگيري شناورها و قسمت ديگر آن نقش موج شكن را ايفا مي كنن د. درك شورمادرسالهاي اخيركيسون جاي خود رابازكرده وموج شكن هايي كه تاكنون بدين صورت اجرا گرديده انداسكله كيش و اسكله چندمنظوره چابهار را ميتوان نام برد.استفاده از سازه هاي كيسوني در مقايسه با سازه هاي مشابه از امتيازات ويژه اي برخوردار مي باشدمنوط به اينكه مناطق محل اجرا از ويژگيهاي ذيل برخوردار باشد:الف( درموارديكه عماليات شمع كوبي به علت سختي زمين يا سنگي بودن لايه هاي بستر دريا امكان پذير نباشد.ب(موارديكه زيرسازي حجيمي جهت جلوگيري از رانش آب وآب بردگي مصالح مورد نياز باشد.ج( مواقعي كه سازه درمقابل تنش هاي شديد جانبي قرار گيرد.جهت طراحي و اجراي مناسب سازه هاي كيسوني مي بايست نكاتي رعايت گرددكه مادر اين مقاله برآنيم با بررسي آنها گامي در پيشبرد استفاده بهينه از اين سازه ها برداشته باشيم.

دریافت مقاله به صورت PDF

استفاده بهينه از كيسونها در سازه هاي دريايي