• 1
  • 2
  • 3

نحوه عملكرد ميراگر و ضربه گيرها در ساختمانها

نويسنده:

[ محمدحسام حديدي ] - دانشگاه آزاد كرمانشاه- دانشجوي مهندسي عمران -عضو باشگاه پژوهشگران جوان

خلاصه مقاله:

جدا سازي پايه و اساس يكي از راه حل هاي موثر براي محافظت ساختمانهاي بزرگ از خسارت زلزله مي باشد . اين راه حل پر هزينه است زيرا كل ساختمان بايد به تكيه گاههاي غلتكي يا الاستومتريك كه در سر تا سر سازه توزيع شده باشند داراي نتايجي مشابه و در عوض هزينه پايين تري مي باشد . اين متن به چگو نگي نصب اين ميرا كننده هاي لزج در سازه ميپردازد و در ضمن مثالهاي متعدي را مطرح مي كنيم.با بيشترين سازه ، يك مقدار نسبتا” كوچك ضربه گيري يك كاهش بزرگ در فشار و تغيير شكل ) تغيير مكان پراكنده بودن( توسط از بين بردن انرژي از سازه را فراهم مي كند .براي مثال ، با يك توقف اتومبيل ، خفه كن ، يا ضربه گير ، به منظور كنترل حركت فنر استفاده شده است . نيروي ضربه گيري) استهلاك ( مورد نياز كاملا“ نسبت به فنر مقايسه شده است ، كه با يد از وسيلة نقليه و تغيير شكل تحت بر آمدگي بارگيري محافظت كند . يك موقعيت مشابه با يك ساختمان جايي كه نيروهاي فنر توسط ستون هاي ساختمان يا پاية جداكننده ها را كه هر دو از ساختمان و هم تغيير شكل تحت بار گيري را تإمين مي كند . اين تنها به يك مقدار كوچك نيروي ميرايي چسبنده به منظور كاهش تغيير شكل )انحراف ( ساختمان توسط يك عامل دو يا سه گانه در حالي كه به منظورهمزمان فشار هاي كلي ستون را كاهش دهد نياز دارد


كلمات كليدي:

ضربه گير، سيال زوج، بالشتكهاي الاستومتريك

دریافت متن کامل مقاله به صورت PDF