• 1
  • 2
  • 3

  • عمران
  • بازدید: 3840
عنوان مقاله کاربرد تصمیمگیري چندشاخصه در انتخاب گزینۀ مناسب جهت جمع آوري فاضلاب مطالعه موردي :شهر نیاسر

نام نویسنده

hojjat

پست الکترونیکی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حجم فایل

233 کیلو بایت

دریافت مقاله

دریافت مقاله

کلمات کلیدی مقاله :
تصمیمگیري چندشاخصه، روشهاي غیرمتعارف جمعآوري فاضلاب,.SAW، برنامهریزي سازشی ،TOPSIS

چکیده مقاله :
جمع آوري، تصفیه و استفادة مجدد از پساب، با توجه به خطرات زیست محیطی آبهاي آلوده و محدودیت منابع آبی، طی سالهاي اخیر جزء دغدغه هاي اساسی در شهرها میباشد. روشهاي متعددي جهت جمع آوري فاضلاب شهري وجود دارد که باید شاخصهاي اقتصادي، فنی و اجتماعی-سیاسی در انتخاب روش مناسب درنظر گرفته شوند. هدفاز این مطالعه بررسی کاربرد تصمیمگیري چندشاخصه در مدیریتفاضلاب و انتخاب روش مناسبجهت جمعآوري فاضلاب در شهر نیاسر و تاثیر انتخاب روش تصمیم گیري در رتبه بندي نهایی گزینه هاست. به دلیل شرایط خاص توپوگرافی و ژئوتکنیکی و روشهاي سادة جمع آوري فاضلاب براي GP روش مکشی، استفاده از 3 ، STEP و 2 STEG محل، پنج گزینۀ غیرمتعارف جمع آوري فاضلاب شامل 1 روش مجموع ، (CP) برنامه ریزي سازشی 5 ، TOPSIS این منطقه در نظر گرفته شد که انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه هاي موجود به کمکروشهاي 4 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بررسی نشان میدهد که انتخاب روش تصمیمگیري تاثیر بسزائی در رتبه بندي گزینه ها داشته و (SAW) ساده وزین 6 براي یکمسئلۀ یکسان، انتخابهر روشاز روشهاي موجود ممکن استنتایج متفاوتی داشته باشد.