• 1
  • 2
  • 3

 

عنوان مقاله:

دستيابي به خواص مقاومتي بالا در بتن هاي سبك سازه اي و توجيه اقتصادي آن

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار:

1383

نوع ارايه:

شفاهي

محل انتشار:

( يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران )

زبان مقاله:

فارسي

حجم فايل:

249.73 كيلوبايت

 

دستيابي به خواص مقاومتي بالا در بتن هاي سبك سازه اي و توجيه اقتصادي آن

نويسنده:

( داود بهشتي زاده ) - دانشكده فني دانشگاه آزاداسلامي شبستر-دانشجوي عمران

خلاصه مقاله:

هدف از اين تحقيق تهيه بتن سبك ساز هاي با استفاده از سنگ دان ههاي طبيعي و بهبود خواص مقاومتي آن به ميزان مطلوب است. در واقع هدف، ساختن بتن سبكي است كه علاوه بر قابليت اجراء در سقف، تيرها و ستون ها، از آن به علت دارا بودن مقاومت مناسب به عنوان بتن اصلي سازه استفاده كرد.بر اساس بازديدها و كاوش هاي متعددي كه در محدودة استان آذربايجا ن شرقي با همكاري بخش مطالعات زمين شناسي استان انجام گرفت، يك نوع سنگ دانه بسيار سبك كه داراي معادني با ذخاير غني ميباشد يافت شد،كه داراي خصوصيات مقاومتي خوبي ميباشد و از اين مصالح در ساختن بتن مذكور استفاده شده است.آزمايشاتي كه بر روي مصالح سنگي انجام شده است شامل: شناخت دان هها از لحاظ زمين شناسي، اندازه گيري ميزان جذب آب دانه ها در زما نهاي مختلف- انداز هگيري چگالي دانه هاي مصالح در دو حالت خشك شده در هوا و اشباع با سطح خشك ( S S D)و تعيين ميزان رطوبت دان هها از حالت خشك شده در هوا به حالت خشك شده در گرمچال و آزمايشاتي كه بر روي نمون ههاي بتني انجام شده است شامل: انداز هگيري مقاومت فشاري نمون هها و بررسي و مقايسه نتايج، با نتايج آزمايشات نمون ههاي بتني مربوط به بت نهاي سبك متداول ميباشد.در ساخت نمونه ها تأثير جايگزيني ماسه به جاي ريز دانه و فيلرهاي گوناگون ب ه جاي سيمان و همچنين اثرافزودن يهايي نظير ميكرو سيليس و فوق روان كننده نيز مورد بررسي قرار گرفته است.در نهايت با تكيه بر نتايج به دست آمده از آزمايشات و مطالعاتي كه روي مواد تشكيل دهنده و پارامترهاي مقاومتي بتن مذكور انجام گرفت، طرح اختلاطي ارائه شده است كه مشكلات مقاومتي بتنه¬اي سبك ساز هاي متداول رانداشته در عين حال صرفة اقتصادي آن نيز براي مصارف عملي در كارگا ههاي ساختماني توجي هپذير است.


كلمات كليدي:

بتن سبك سازه اي، سنگدانه هاي طبيعي، مقاومت فشاري، افزودني هاي شيميايي، مصالح سنگي، پارامترهاي مقاومتي، طرح اختلاط

دریافت مقاله به صورت PDF