• 1
  • 2
  • 3

عنوان نشریه فصلنامه رشد فناوري - دوره7, شماره26
نویسندگان بندريان رضا
چکیده سازمان هاي پژوهش و فناوري مسووليت پيشبرد توسعه فناوري و اجراي فرايند پيچيده تجاري سازي را براي آنها بر عهده دارند. فرايند تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي فناورانه در سازمان هاي پژوهش و فناوري فرايندي بسيار پرهزينه و سرمايه بر است و اغلب سازمان هاي پژوهش و فناوري به تنهايي از عهده اجراي آن برنمي آيند. از سوي ديگر صنايع به علت حضور در محيط رقابتي و براي بقا و رشد در اين فضا نيازمند محصولات و فناوري هاي نوين و برتر مي باشند که ياري گر آنها در عرصه رقابت باشد. مزيت صنايع در فرايند تجاري سازي است، چرا که آنها اغلب داراي منابع مالي و انساني فراواني مي باشند و اين دارايي ها امکان پذيرش ريسک هاي بزرگ را براي آنها فراهم مي کند . در اين ميان حلقه مفقوده، پيوند ميان سازمان هاي پژوهش و فناوري و صنايع بکارگيرنده فناوري است. يکي از راهکارهايي که براي برطرف کردن اين مشکل و ايجاد حلقه مفقوده در برقراري پيوند سازمان هاي پژوهش و فناوري و صنايع وجود دارد بهره گيري از کارآفريني شرکتي مي باشد. کارآفريني شرکتي يکي از انواع کارآفريني است که در آن در درون شرکت هاي موجود کارآفريني صورت مي گيرد. کارآفريني شرکتي به دنبال معرفي محصولات جديد و نظام هاي سازماني نوين در چارچوب شرکت مي باشد. کارآفريني شرکتي پنج شيوه مختلف و متفاوت دارد و هر يک از شيوه هاي آن به گونه اي اين فرايند را اجرا مي کنند که از ميان آنها کارآفريني تحصيلي و کارآفريني فرصتي بيشترين تناسب را براي تقويت رابطه همزيستي صنايع و سازمان هاي پژوهش و فناوري براي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي فناورانه دارد.
کلید واژه کارآفريني شرکتي، انواع کارآفريني شرکتي، سازمان هاي پژوهش و فناوري، تحقيق و توسعه، تحقيقات صنعتي، يافته هاي تحقيقاتي فناورانه، تجاري سازي
فایل مقاله کارآفريني شرکتي شيوه اي براي تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه سازمان هاي پژوهش و فناوري مستقل