• 1
  • 2
  • 3

عنوان نشریه فصلنامه حديث پژوهي - دوره3, شماره5
نویسندگان ربيع نتاج سيدعلي اكبر, لازري زهرا
چکیده چکيده فارسي: روز بيست و پنجم ذيقعده را «دحوالارض» نام نهاده اند. اعتقاد رايج بر اين است که در ابتدا تمام سطح زمين را آب هاي حاصل از باران هاي سيلابي نخستين فراگرفته بود، اين آب ها به تدريج در گودال هاي زمين جاي گرفتند، خشکي ها از زير آب سر برآوردند و با مرور زمان گسترده شدند، و اولين نقطه اي که از زير آب بيرون زد، موضع خانه کعبه بوده است . در اين مقاله تبيين مي شود كه «دحو» در احاديث مي تواند به دو معنا استنباط شود: گسترش زمين و حركت زمين، و حمل دحو به هر دو معنا امكان پذير است . نويسنده در نوشتار حاضر، ضمن بيان منابع احاديث دحو الارض و بررسي اسناد آن، به معناشناسي كلمه دحو مي پردازد، و با ذکر مستندات مشخص مي کند كدام يک از دو معناي دحو مورد نظر است، همچنين تلاش مي کند احاديث را با قرآن و سنت متواتر مقابله کند تا صحت و سقم آن ها مشخص شود. چکيده عربي: سمّی الیوم الخامس و العشرون من ذی القعدة «دحو الارض» اعتقاداً بأنّ السماء أمطرت مِدراراً، فامتلأ سطح الارض من المیاه، ثم نحیت فی حضرات الارضِ شیئاً فشیئاً، و ظهر البرّ و استوسع علی مرّ الدّهر، بینما موضع الکعبة کان اوّل نقطةٍ خرج من هذه المیاه. و المقاله هذه تری أن کلمة «دحو» تدلّ فی الأحادیث علی المعنیین و هما سعة الارض و حرکتها؛ اذن یمکن حمل هذه الکلمة علیهما. و الغرض الذی یرمی الیه الباحثفی هذه الدراسة بما فیها ذکر مصادر الاحادیث «دحو الارض» و معالجة أسنادها، هو دراسة کلمة «دحو» علی ضوء علم المعانی، مضافاً علی ذلک یهدی أن یبیّن بذکر المستندات المعنی المقصود من کلمة «دحو»، ثم یحاول أن یعرض هذه الأحادیث علی القرآن و السنة المتواترة لتوضیح صحّتها أو سقمها.
کلید واژه دحوالارض، کعبه، گسترش زمين، قرآن، بررسي حديث (كليدواژه عربي: دحو الارض، الکعبة، توسیع الارض، القرآن، دراسة الحدیث)
فایل مقاله کاوشي در حديث دحوالارض عنوان عربي بحث فی حدیث دحو الارض