• 1
  • 2
  • 3

عنوان نشریه فصلنامه راهبردهاي آموزش - دوره3, شماره1
نویسندگان اخلاصي زاده محمود
چکیده مقدمه: پرسش نامه ابزاري علمي براي اندازه گيري و جمع آوري نوع خاصي از اطلاعات است. اگر مراحل منطقي تحقيق را به سه مرحله تجسس، توصيف و اثبات يا تفسير تقسيم کنيم، پرسش نامه در مرحله تجسس قرار مي گيرد. پرسش نامه يکي از رايج ترين تکنيک هاي جمع آوري داده است. پرسش نامه هاي الکترونيکي به دو صورت «مبتني بر وب» يا «مبتني بر پست الکترونيکي» قابل اجرا هستند. مهم ترين مشکل اين گونه پرسش نامه ها، دست يابي به تعداد نمونه مناسب از جامعه پژوهش و نمونه گيري به روش صحيح است. با توجه به گسترش فناوري اطلاعات و به ويژه اينترنت اين مطالعه به مرور انواع پرسش نامه هاي الکترونيکي و ويژگي هاي آنها پرداخته است. نتيجه گيري: سرعت، وسعت، سهولت، هزينه کم، ويرايش پذيري و داده پردازي بهينه از مزاياي پرسش نامه هاي الکترونيکي نسبت به شيوه هاي چاپي سنتي هستند. با اين وجود، عدم دسترسي گروه هايي از پاسخ گويان بالقوه به اينترنت يا کم بودن سواد و مهارت هاي رايانه اي آنان مي تواند نقطه ضعف پرسش نامه هاي الکترونيکي باشد.
کلید واژه پرسش نامه الکترونيکي، نمونه گيري، داده، اطلاعات
فایل مقاله پرسش نامه الکترونيکي