• 1
  • 2
  • 3

عنوان نشریه فصلنامه روند (روند پژوهش هاي اقتصادي) - دوره19, شماره59
نویسندگان اخباري محمد, اخباري مهديه
چکیده در اين پژوهش، اندازه اقتصاد غيررسمي در ايران را با استفاده از رويکرد منطق فازي براي دوره 1350-1389 مدلسازي کرده و در نهايت شاخصي براي آن استخراج مي کنيم. براي اين منظور سه شاخص نرخ موثر ماليات، نرخ بيکاري و حداقل دستمزد واقعي را به عنوان متغيرهايي که سهم بالايي در توضيح دهندگي اقتصاد غيررسمي دارند، تشخيص داده و با توجه به رويکرد مدلسازي اين پژوهش (منطق فازي) پايگاه قواعد مورد نياز را با اتکا به نظرات خبرگان اقتصادي تشکيل مي دهيم. در پايان شاخص اقتصاد غيررسمي را استخراج کرده و با پژوهش هاي ديگر صورت گرفته در اين خصوص مقايسه مي کنيم. رويکردهاي مختلف به نتايج متفاوتي در برآورد متغيرهاي پنهان مي رسند که اين موضوع عمدتا به تفاوت در رويکرد بررسي و نيز دوره مدلسازي ارتباط مي يابد.
کلید واژه اقتصاد غيررسمي، منطق فازي، نرخ موثر ماليات، حداقل دستمزد واقعي، نرخ بيکاري
فایل مقاله کاربرد رويکرد منطق فازي در مدلسازي اقتصاد غيررسمي در ايران