چاپ
عنوان مقاله A-10 MHz Low Distortion Low Power CMOS Line Driver Suitable for High Speed Data Transmission Applications

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

Savadi Oskooei ، M. ، Kh. Hadidi ، A. Khoei ، M. Savadi

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

226 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com