• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله Theoretical and Experimental Analysis of Dual - Band Circularly Polarized Microstrip Patch Antenna

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

Memarzadeh ، Hamidreza ، M.N. Azarmanesh

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

485 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com