• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله A Reduced-Order Modeling Technique for Substrate Coupling in Mixed-Signal VLSI

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

طاهر زاده ثاني ، محمد ، امير نصري نصرآبادي ، ناصر معصومي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

74 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com