• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله Integration of Selectively Grown Si1-x Gex Layers for CMOS Applications

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

Radamson ، H.H. ، J. Hallstedt ، C. Menon ، E. Suvar

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

2 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com