• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله Adaptive Classification of Hyperspectral Images

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

دهقانی ، حميد ، حسن قاسميان

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

76 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com