• 1
  • 2
  • 3

عنوان نشریه فصلنامه گياه و زيست بوم - دوره8, شماره31-2 (ويژه نامه)
نویسندگان كبرايي سهيل, نورمحمدي قربان, حيدري شريف آبادي حسين, درويش كجوري فرخ, دلخوش بابك
چکیده به منظور بررسي اثر کاربرد ريزمغذي هاي روي، آهن و منگنز بر غلظت ابن عناصر در برگ و دانه و ارتباط آن با عملکرد اقتصادي و بيولوژيکي، آزمايشي به صورت فاکتوريل در غالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در محل مزرعه تحقيقاتي کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه در سال 1389 به اجرا درآمد. دراين تحقيق سطوح مختلف عناصر روي (20 و 40 کيلوگرم در هکتار)، آهن (25 و 50 کيلوگرم در هکتار) و منگنز (20 و 40 کيلوگرم در هکتار) بر روي گياه زراعي سويا (Glycine max L.) رقم ويليامز بررسي و با شاهد مقايسه شدند. در پايان فصل رشد جهت تعيين غلظت عناصر فوق در برگ و دانه از هر کرت 5 بوته انتخاب شد و نمونه ها پس از آماده سازي به آزمايشگاه ارسال گرديدند. همچنين عملکرد نهايي و عملکرد بيولوژيکي اندازه گيري و محاسبه شدند. نتايج نشان دادکه کاربرد روي اثر بسيار معني داري بر غلظت روي و آهن در برگ و روي، آهن و منگنز در دانه دارد. درحالي که اثر آهن بر غلظت روي در برگ معني دار نبود. اما توانست غلظت آهن در برگ و دانه را افزايش دهد. به علاوه کاربرد آهن به طور معني داري سبب کاهش غلظت منگنز در برگ و دانه گرديد. با مصرف آهن تا 25 کيلوگرم در هکتار غلظت اين عنصر در برگ و دانه افزايش يافت. کاربرد بيشتر اين عنصر تاثيري بر غلظت آهن در برگ و دانه نداشت. کاربرد منگنز باعث افزايش غلظت منگنز در برگ و دانه شد. بيشترين غلظت اين عنصر در برگ و دانه با مصرف 40 کيلوگرم منگنز در هکتار به دست آمد. در مقابل، غلظت روي در برگ و دانه تغييرات کمي را در پاسخ به افزايش منگنز نشان داد. عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيکي تحت تاثير اثر روي، آهن، منگنز و اثر متقابل روي و منگنز قرار گرفتند.
کلید واژه روي، آهن، منگنز، غلظت عناصر ميکرو، عملکرد اقتصادي، عملکرد بيولوژيکي
فایل مقاله کاربرد کودهاي حاوي ريزمغذي هاي روي، آهن و منگنز بر غلظت اين عناصر در برگ و دانه سويا و ارتباط آن با عملکرد اقتصادي و بيولوژيکي