• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله:

بهبود عايقكاري حرارتي آجر با مواد افزودني

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1383

نوع ارايه:

شفاهي

محل انتشار:

[ يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران ]

زبان مقاله:

فارسي

حجم فايل:

150.44 كيلوبايت

بهبود عايقكاري حرارتي آجر با مواد افزودني

نويسنده‌گان:

[ نويد شيرازي ] - دانشگاه آزاد اسلامي اهواز-دانشجوي كارشناسي عمران
[ محمدرضا مواشي ] - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز-دانشجوي كارشناسي عمران
[ آذرخش وزيري ] - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز- دانشجوي كارشناسي عمران

خلاصه مقاله:

آجر پرمصرف ترين مصالح بنايي در ايران اس ت. آجر معمولي چگالي زيادي دارد و باعث مقاومت حرارتي كم جدارهاي آجري ساختمان مي شو د. سعي بر اين است كه با كاهش چگالي و افزايش تخلخل آجر ،خصوصيات عايقكاري حرارتي آن نيز بهبود ياب د. از موادي كه به عنوان افزودني تخلخ ل زا به مواد اوليه آجر اضافه مي شود خاك اره ،فوم پلي استايرن،سنگ آهك است.در اين مقاله بخشي از يافته هاي طرح تحقيقاتي توليد آجر سبك با استفاده از مواد افزودني تخلخل زا ارائه ميگردد. انتخاب نوع مواد افزودني و دانه بندي آن ،تعيين نسبت مواداوليه ،چگونگي اختلا ط،شرايط بهينه توليد و دماي پخت است كه در اين طرح مورد بررسي قرار گرف ت. مسئله مهم اين است كه ميزان مواد افزودني بايد در حدي باشدكه باعث افت مقاومت آجر به مقداري كمتر از حداقل مجاز استاندارد نشود.آجرهاي سبك ساخته شده با 10 درصد وزني خاك اره داراي ضريب هداي ت حرارتي 27 /. وات بر متر بر درجه سانتيگراد است كه در مقايسه با آجرهاي معمولي با ضريب هدايت حرارتي حدود 1 تقريباً 62 درصد كاهش يافته 0 وات بر متر بر / 1 درصد وزني فوم پلي استايرن 24 / است. ضريب هدايت حرارتي آجرهاي سبك ساخته شده با 5درجه سانتيگراد بدست آمد كه در مقايسه با آجرهاي معمولي به ميزان يك سوم كاهش يافته است.


كلمات كليدي:

آحر، تخلخل، عايقكاري

دریافت مقاله به صورت PDF