چاپ

 

مبحث: تنش و کرنش

تنش های خمشی

 

پیچش

 

تنش های برشی در تیرها (بارگذاری محوری

 

تبدیل تنش ها و کرنشها

تنش های ترکیبی