• 1
  • 2
  • 3

عنوان نشریه دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد - دوره16, شماره1
نویسندگان غلامعلي فرد مهدي, ميرزايي محسن, حاتمي منش مسعود, رياحي بختياري عليرضا, صادقي مهربان
چکیده زمينه و هدف: يکي از مهمترين معضلات محيط زيستي توليد بيش از اندازه مواد زائد جامد شهري و مديريت اين مواد است. ارزيابي اثرات محيط زيستي ( Environmental Impact Assessment= EIA ) به عنوان راهکاري جهت به حداقل رساندن اثرات منفي داراي اهميت است. هدف از اين مطالعه استفاده از فرآيند EIA براي به حداقل رساندن اثرات محيط زيستي محل دفن زباله هاي شهرکرد و ارائه گزينه مناسب براي مديران و برنامه ريزان اين شهر بود. روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي ارزيابي اثرات محيط زيستي محل دفن پسماند جامد شهرکرد در سال 1391 با دو روش ماتريس ارزيابي سريع اثرات محيط زيستي ( Rapid Impact Assessment Matrix= RIAM ) و ماتريس ايراني (ماتريس اصلاح شده لئوپولد) مبتني بر بازديدهاي ميداني و جمع آوري اطلاعات از منابع متعدد انجام شد. مقايسه چهار گزينه موجود شامل ادامه دفن به شيوه کنوني، ارتقاء کيفيت دفن، احداث محل دفن بهداشتي جديد و احداث کارخانه کمپوست و بازيافت انجام شد. يافته ها: ادامه روند کنوني دفن داراي امتياز در RIAM ، 1443 - و در ماتريس ايراني 3.9 - بود. امتياز گزينه کمپوست بازيافت در RIAM ، 816 - و در ماتريس ايراني 1 برآورد شد. همچنين در نتايج دو روش براي اولويت گذاري ارتقاء کيفيت دفن و احداث محل دفن بهداشتي اختلاف مشاهده شد. نتيجه گيري: بر اساس هر دو روش، ادامه دفن به شيوه کنوني از لحاظ بهداشتي غير قابل قبول و ادامه روند کنوني همراه با آسيب هاي محيط زيستي شديد است. کارخانه کمپوست-بازيافت با توجه به پتانسيل پسماندهاي توليدي در اين شهر در اولويت گزينه هاي موجود قرار دارد.
کلید واژه ارزيابي اثرات محيط زيستي، دفن پسماند، شهرکرد
فایل مقاله کاربرد ماتريس ارزيابي اثرات سريع و ماتريس ايراني اصلاح شده لئوپولد در ارزيابي اثرات محيط زيستي محل دفن پسماند جامد شهرکرد