• 1
  • 2
  • 3

 

عنوان مقاله:

ارائه مدل جانمایی كاربری های عمده جاذب سفر و پیشنهاد توسعه آینده با استفاده از شاخص های حمل و نقلی

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

799.21 كیلوبایت

ارائه مدل جانمایی كاربری های عمده جاذب سفر و پیشنهاد توسعه آینده با استفاده از شاخص های حمل و نقلی

نویسنده‌گان:

[ شهریار افندی زاده ] - دانشیار دانشكده مهندسی عمران - دانشگاه علم و صنعت ایران
[ مرتضی عراقی ] - دانشجوی دكتر ی دانشكده مهندسی عمران - دانشگاه علم و صنعت ایران
[ مهدی سورگی ] - كارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

تحقیقات بسیاری در زمینه برقرار ی ارتباط متقابل بین كاربر ی زمین و حمل و نقل( LUTI ) كه گزینه هایی مانند جانمایی كاربریها ٬ پیشنهاد توسعه آینده ٬ تعادل مسكن _ اشتغال را مورد توجه قرار می دهند وجود دارند . این تحقیقات اكثراً این موضاعات را با تعدیل رشد پارامتر سفر - كیلومتر پیموده شده مورد ارزیا بی قرار می دهند . در همین راستا در این مقاله با استفاده از ماتریس مبدا - مقصد ۲ كه نمایانگر الگو ی سفر شهر ی می باشد مدل ی جهت توزیع كاربری های عمده جاذب سفره ا ی درون شهر ی ارائه می شود . مهمترین مسئله ای كه در این مقاله به آن پرداخته می شود این است كه " چگونه كاربری ها ی جاذب سفر در سطح شهر توزیع شوند تا سفر - كیلومتر طی شده در شهر حداقل شود ؟ " جهت حصول به این مهم مد لی از نوع مدلهای بهینه ساز ی ارائه شده است . از آنجا كه در این مسئله فقط به شاخص های حمل و نقل شهر ی بدست آمده از مدلهای برنامه ریز ی حمل و نقل چهار مرحله ای بها داده شده ٬ این روش برای كاربری هایی می تواند استفاده شود كه وابستگی به حمل و نقل مسافر به آن زیاد باشد . در این تحقیق پس از انجام فرآیند بهینه سازی ٬ با توجه به معیارهای شهرسازی نتایج كمی تفسیر كیفی شده و نحوه تعیین شاخص " پتانسیل توسعه " تبیین می شود . با استفاده از این شاخص می توان به اولویت بند ی و تعیین نقاط بحرانی كاربریها پرداخت . در انتها بمنظور كاربردی نمودن پژوهش به اعمال متدلوژی ارائه شده در خصوص شهر كرمانشاه ( مطالعه موردی ) پرداخته شده و نتایج آن ارائه می شود .


كلمات كلیدی:

كاربری زمین ، ماتریس مبداء ، مقصد، شاخص جابجایی ، بردار جذب سفر ، مكانیابی بهینه ، شاخص پتانسیل توسعه

 

دریافت کل مقاله به صورت PDF